ین بخش مسئولیت انتخاب، سفارش و تهیه منابع کتابخانه ای شامل کتاب، نشریات (نشریات چاپی و الکترونیکی) را از طریق خرید، مبادله و اهدا را بر عهده دارد. انتخاب منابع اطلاعاتی مورد نیاز از طریق شورای انتخابات صورت می پذیرد. اعضای این شورا عبارتند از معاون پژوهشی، رئیس کتابخانه مرکزی، مسئول سفارشات و نماینده تام الاختیار هر دانشکده که از میان اعضای هیئت علمی انتخاب می شود. کلیه تصمیمات شورا به گروههای آموزشی و اعضای هیئت علمی منتقل و نظرات آنها جمع آوری می شود. پس از رسیدن درخواست ها و اعلام نیاز گروهها از طریق این شورا کتابخانه مرکزی بر اساس سیاست ها و بودجه و سهمیه اختصاص یافته به هر گروه اقدام به گزینش نهایی و تهیه مواد مورد نیاز می نمایند.

FEATURES

طراحي و توسعه توسط تيک تم. © 2016 tiktheme. تمامي حقوق محفوظ است.